Telemedicína predstavuje lekársku prax, pri ktorej je lekár prostredníctvom rôznych zariadení a technológií schopný realizovať diagnostiku pacienta na diaľku. Zahŕňa ale omnoho viac, ako len samotný diagnostický proces.

Telemedicína umožňuje nastavovať a dynamicky upravovať liečbu, kontinuálne sledovať pacienta bez potreby jeho návštevy v ambulancii, skrátiť v mnohých prípadoch potrebnú dobu hospitalizácie.

Vďaka telemedicíne je napríklad tiež možné včasne identifikovať zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Telemedicína je súčasťou elektronizovaného zdravotníctva, niekedy sa označuje tiež pojmom dištančná medicína.

Zahŕňa viaceré služby, medzi ktoré patrí napr.:

 • Telemonitoring, vďaka ktorému je možné zdieľať namerané hodnoty vitálnych funkcií pacienta s lekárom na diaľku a v reálnom čase.
 • Telekonzílium, prostredníctvom ktorého sa prepoja odborníci a tímy špecialistov z rôznych miest za účelom komplexnejšej a hlbšej analýzy a stanovenia diagnózy pacienta.
 • Telekonzultácie prostredníctvom hovoru, či videohovoru.

Telemedicínske služby sú veľmi prínosné tiež v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa vykonávajú merania klientov zariadení.

Vo svete je telemedicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak na Slovensku je telemedicína relatívne mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne neprebádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní.

Telemonitoring

Má preukázateľné prínosy v medicínskej oblasti a urýchľuje liečbu pacientov. Pacientom s chronickým ochorením alebo pacientom, ktorých čaká vyšetrenie a ešte sa im len bude stanovovať diagnóza, umožňuje v domácom prostredí monitoring fyziologických funkcií, ktorým sa znižuje počet návštev v odborných ambulanciách. Ošetrujúci lekár má k dispozícii aktuálne údaje o stave pacienta, a to predovšetkým u pacientov chronicky chorých, bez toho, aby musel za pacientom dochádzať, prípadne aby bola nutná návšteva pacienta v ordinácii. Zároveň včasnou úpravou liečby možno zamedziť hospitalizácii (aj opakovanej) a umožniť liečbu v domácom prostredí.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personálom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psychického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej starostlivosti končiac. Pre pacienta platforma poskytuje možnosť prístupu k množstvu informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale predovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez toho, aby opustil domov.

Telemonitoring prináša so sebou množstvo benefitov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aj pre pacienta. Od ekonomických benefitov počnúc, až po zníženie rizika nákaz. Je preukázateľný prínos vplyvu vzdialeného monitoringu na dodržovanie liečebného režimu a disciplíny pacienta so zvýšením pocitu bezpečia a znížením rizík.

Pre akých pacientov je vzdialený monitoring vhodný?

 • chronickí pacienti v dlhodobom sledovaní,
 • pacienti s chronickým ochorením v nestabilnom stave,
 • pacienti s novo nastavenou alebo upravenou medikamentóznou liečbou,
 • pacienti prepustení po hospitalizácii do domácej starostlivosti,
 • pacienti s rozvíjajúcim sa ochorením a novými príznakmi ochorenia,
 • pacienti s neľahko stanoviteľnou diagnózou,
 • pacienti pred operačným zákrokom,
 • pacienti s akútnou zmenou zdravotného stavu.