Miriam Lapuníková je riaditeľka nemocnice s ľudským prístupom a nadšením pre inovácie. Preto sa rozhodla zapojiť Fakultnú nemocnicu F. D. Roosevelta, v ktorej pôsobí, do telemedicínskeho testovania telemon, ktoré prinieslo pacientom aj lekárom mnohé benefity. Ktoré to sú?

Vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici pôsobíte už osemnásty rok. Akým najväčším výzvam ste počas vašej praxe v nemocnici doposiaľ čelili?

V nemocnici pracujem od roku 2005. Počas tohto obdobia som si prešla viacerými pozíciami. Začínala som ako dobrovoľníčka, kedy som tri mesiace pracovala zadarmo, pretože bolo mojím želaním pracovať v nemocnici. Veľkou výzvou bol pre mňa moment, kedy som sa stala ekonomickou námestníčkou vo svojich tridsiatich rokoch. Musela som sa naučiť komunikovať so zdravotníkmi, čo vôbec nebolo ľahké, pretože obzvlášť prednostovia a primári boli z titulu svojho postavenia veľmi obrnení voči ekonómom a ich názorom. Po čase si však dovolím tvrdiť, že sme sa počas tých rokov veľmi dobre zosúladili a vieme spolupracovať. Najväčšou výzvou na mojej pozícií je však dynamika systému ako takého, lebo tak ako ľudia prichádzajú a odchádzajú, ich priority sa časom menia a mojou úlohou je uchopiť ich čo najlepšie. Nie je to vždy jednoduché, no všetci sme na jednej lodi a ak chceme ako nemocnica napredovať, všetko je potrebné naplánovať do najmenšieho detailu. Zmeniť smerovanie tak veľkého poskytovateľa stojí veľké úsilie a vynaloženie dlhodobej cielenej práce, až vtedy vidno želaný výsledok.

Bolo vždy vaším cieľom stať sa riaditeľkou nemocnice?

Nie, nikdy som nemala takého ciele. Robila som to, čo ma baví a moje cesty ma zaviedli až na túto pozíciu.

Máte ako riaditeľka nemocnice ambíciu zavádzať v nemocnici inovácie a nové metódy liečby, ako napríklad telemedicínu?

Paradoxne to vyplýva z podstaty veci samej, ktorá súvisí najmä s tým, že máme nedostatok personálu v dobrej štruktúre, a preto hľadáme spôsoby, ako ľuďom uľahčiť ich prácu a zlepšiť tak pracovné podmienky. To znamená, že sa snažíme využívať rôzne nástroje a technológie, ktoré máme k dispozícii, čím sa v konečnom dôsledku dostaneme bližšie k pacientovi. Jedným z takýchto nástrojov, ktorým sa môžeme k pacientom priblížiť a zároveň odbremeniť lekárov od administratívnej práce, je práve telemedicína.

Akokoľvek negatívne vnímame obdobie pandémie COVID-19, počas tohto obdobia sme si uvedomili výhody, ktoré nám telemedicína prináša. Aj tí kolegovia, ktorí boli voči nej rezistentní, našli spôsob a priestor, ako jednotlivé nástroje telemedicíny využívať v prospech pacientov. Okrem testovania telemon sme počas pandémie spustili elektronické objednávanie receptov na diaľku a objednávanie pacientov na vyšetrenie. Všetky tieto iniciatívy majú veľký úspech, pretože viac ako 5000 pacientov využilo službu objednávania na vyšetrenie a asi 3000 ľudí predpis receptu online.

V čom vidíte najväčšie benefity telemedicíny?

Pomyselná cesta pacienta v zdravotnom systéme je koncipovaná tak, že sa pacient cíti trochu stratený v systéme, pretože nad ním nik nedrží ochrannú ruku. Nástroje telemedicíny môžu pomôcť pacientom cítiť sa bezpečnejšie, pretože sú indikátorom pre oprávnené osoby k tomu, aby urobili včasnú intervenciu v konkrétnom čase na konkrétnom pacientovi. Pacient sa tak cíti bezpečne a pod dohľadom, čo vedie k tomu, že si aj on sám dáva väčší pozor a pristupuje k svojej liečbe zodpovedne.

V našej nemocnici vieme benefity telemedicíny preukázať na dvoch prípadoch. Veľmi dobrú skúsenosť s používaním telemedicíny máme na internej klinike, kde monitorujeme pacientov s cirhózou pečene. V prípade, že od pacienta nechodia namerané dáta, ide o indikáciu, že takýto pacient nie je v procese liečby úspešný a je potrebná intervencia zo strany lekára.

Naopak, ak sa pacient pripravuje na transplantáciu a je dlhodobo meraná jeho teplota, pri nameranom teplotnom výkyve by anestéziológ za obvyklého postupu pacienta neuspal. Avšak, pri kontinuálnom meraní vieme vďaka telemedicíne vyhodnotiť, či ide napríklad iba o okamihové kolísanie teploty, ktoré môže súvisieť s psychickým rozpoložením pacienta pred zákrokom. Ak áno, pacient môže byť transplantovaný a úsilie, ktoré lekár aj pacient do merania vložili, sa vráti. Telemedicína je dobrý ochranný nástroj, ktorý ma na oboch stranách významnú rolu.

Myslíte si, že telemedicína je budúcnosť komunikácie lekárov a pacientov?

Som presvedčená, že to tak bude. Tak ako sa posúvajú technológie, aj meranie fyziologických parametrov sa bude vyvíjať. Momentálne máme problémy v personálnej štruktúre zdravotníkov a takýto vzdialený monitoring môže byť nápomocný ako pacientovi, tak aj jeho okoliu. Meranie hodnôt na diaľku zvyšuje pacientovu bezpečnosť, upokojuje jeho príbuzných a poskytuje spoľahlivé dáta, na základe ktorých je možné realizovať ďalší výskum.

Vaša nemocnica sa zapojila do pilotného testovania telemon. Aké naň máte ohlasy zo strany pacientov a lekárov?

Ako spomínam na predošlých príkladoch, s testovaním sme zaznamenali úspech, pretože lekári vidia v telemedicíne veľký benefit. Do budúcna však musí mať telemedicína saturovanie aj v nemedicínskom personáli, aby sme lekárov čo najviac odbremenili. ,,Zákaznícke centrá“ sa musia vyvíjať smerom od stredného zdravotného personálu, teda ľuďí, ktorí nie sú zdravotníci. Týmto spôsobom príde k odľahčeniu a zlacneniu celého systému a včasná intervencia, ktorá bude možná vďaka telemedicíne, bude napomáhať k znižovaniu nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. O spôsobe financovania sa dá uvažovať rôznymi spôsobmi; existujú rôzne možnosti známe zo sveta, ktorými sa môžeme aj my inšpirovať. Každopádne si myslím, že telemedicína je budúcnosť, a práve preto sme chceli byť medzi prvými nemocnicami, ktoré môžu využívať telemedicínske nástroje. Čím skôr sa naučíme s týmito nástrojmi robiť, tým ľahšia a rýchlejšia bude implementácia telemedicíny v budúcnosti.

Stretli ste sa počas testovacieho telemonitoringu vo vašej nemocnici s nejakými prekážkami?

Implementácia telemedicíny je výzva, lebo uhly pohľadu na jej používanie sú rôzne. Ja však v telemedicíne vidím jasný benefit, ktorý je prínosný pre obe strany: lekári majú relevantné a konštantné údaje a pacienti oporu.

Pred rokom ste sa zúčastnili prvého ročníka konferencie Telemedicína 2022. Vidíte posun vo vývoji telemedicíny za uplynulý rok?

Za uplynulý rok sa začala formovať odborná spoločnosť telemedicíny na Slovensku a ide o projekt, na ktorom sa čiastočne spolupodieľam. Koncepcia telemedicíny je vnímaná veľmi pozitívne z radov zdravotných poisťovní, samostatných vývojárov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Veľkou otázkou bude jej etablovanie v zmysle legislatívy vo vzťahu k číselníku výkonov a ich úhrade, čo by mohlo byť jasným motivátorom pre jednotlivých poskytovateľov.

Telemedicínu môžeme vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Jednak ako komunikáciu samotnú, ale aj ako manažment cesty pacienta. V oboch prípadoch môžeme efektívne využívať telemedicínske nástroje. Je to najmä v predoperačnej fáze prípravy pacienta na chirurgický výkon. Vďaka telemedicínskym nástrojom smerujeme k jasnejšej a štruktúrovanejšej komunikácii a zvýšeniu kvality merania zmeny stavu pacienta pred a po intervencii. Lekár tak môže pozorovať zmenu jednotlivých sledovaných parametrov a na základe získaných dát efektívnejšie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Jasný posun teda vidím v manažmente pacienta a v príprave odbornej spoločnosti. Je to oproti minulému roku veľký krok vpred.

Vaša nemocnica patrí k tým najlepším na Slovensku. Čo stojí za jej úspechom?

Je to v prvom rade o ľuďoch a komunikácií, pretože ľudia dávajú inováciám priestor. Aj nástroje, ako napríklad robotická chirurgia, ktorá je inováciou v istom smere, by neuzrela svetlo sveta, ak by u nás neboli entuziastickí prednostovia a lekári, ktorí by do tohto projektu nešli. Vďaka ľuďom toto pomyslené líderstvo, ktoré naozaj máme, dáva našej nemocnici aj v tejto oblasti prestíž.

Miriam Lapuníková je riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Vo Fakultnej nemocnici pracuje od roku 2005, kedy začínala ako referent oddelenia ekonomiky. Neskôr pracovala ako ekonomická námestníčka a od roku 2014 zastáva posty riaditeľky nemocnice. Je súčasťou odbornej spoločnosti, ktorá rozvíja telemedicínu a jej oblasťou záujmu sú inovácie ako také. Jej práca ju najviac napĺňa vtedy, keď dáva ostatným možnosť realizovať sa a vidí, že sú ľudia zanietení pre to, čo ich baví.