Organizátori konferencie sa rozhodli osloviť medicínskych odborníkov a zdravotnícky manažment, ktorí mohli v podobe prezentácií, panelových diskusií a komponovaných dialógov formulovať svoje poznatky a klásť si navzájom otázky.

Konferencia bola príspevkom k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku. Zároveň sa vytvoril priestor pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí.

Organizátori predpokladajú, že sa im podarilo naformulovať aj výzvu smerovanú centrám tvorby strategických rozhodnutí a dosiahnuť tematizovanie telemedicíny ako jedného z dôležitých smerov rozvoja praktickej medicíny.

Pozvanie prijali:

  • tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva,
  • telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb
  • a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku.
Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
ŠTÁTNY TAJOMNÍK NA MINISTERSTVE ZDRAVOTNÍCTVA SR

Je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí. Praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 22 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v rôznych oblastiach sektoru zdravotníctva. Je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. Venuje sa aj vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybrané diagnózy či medicínske oblasti na Slovensku pod záštitou Ústavu zdravotníckych disciplín na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave či Biomedicínskeho centra SAV. Zároveň hodnotil nákladovú efektívnosť vybraných skríningov v oblasti onkológie pre potreby Národného onkologického inštitútu.

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
GENERÁLNA RIADITEĽKA ROOSVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

Miriam Lapuníková je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Odbor verejná ekonomika a správa/manažment zdravotníctva. Po ukončení štúdia krátko pôsobila v zahraničí. Následne sa zamestnala vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kde pracovala najskôr na pozícii referentky učtárne a neskôr ako jej vedúca. V roku 2010 sa stala ekonomickou námestníčkou. Od roku 2014 pôsobí na pozícii štatutárneho orgánu nemocnice. Od toho času sa nemocnica viacnásobne umiestnila na popredných pozíciách v nezávislom hodnotení nemocníc. Pani Ing. Lapuníková , MBA uprednostňuje tímovú prácu a procesné riadenie s orientáciou na pacienta, kde prostredníctvom zavádzania inovácií vidí cestu, ako zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Jakub Rybár
RIADITEĽ AGEL CLINIC

MUDr. Jakub Rybár vyštudoval Lekársku fakultu UK. Pôsobil na Národnom onkologickom ústave a NsP Medissimo a získal špecializáciu z chirurgie. Následne pôsobil postupne ako riaditeľ NsP Medissimo, NsP Novapharm a Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEK Skalica a Rádiologia s.r.o. a ako riaditeľ AGEL Clinic Bratislava. V rámci skupiny AGEL sa podieľa na rozvojových projektoch telemedicíny a robotiky.

JUDr. Ivan HUMENÍK, PhD.
ADVOKÁT

Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj prednáškovej činnosti v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, či už ako člen lektorského tímu SAK, Lekárskej fakulty UPJŠ, alebo v rámci špecializovaného vzdelávania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK) a spoluautorom viacerých odborných publikácií. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva. Od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV. V januári 2022 bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro.

Ing. Norbert Schellong, MPH
RIADITEĽ NEMOCNICE HAVÍŘOV

Je riaditeľom Nemocnice Havířov v Moravskosliezskom kraji a pôsobí vo viacerých medzinárodných organizáciách zameraných na vedecko-technický rozvoj. Angažuje sa v projektoch súvisiacich s telemedicínou, podieľa sa na zavedení nových diagnostických metód súvisiacich s aplikáciou telemedicíny. Zameriava sa napr. na monitoring a prevenciu hematoonkologických ochorení, prevenciu fyziologických komorbidít ako efektívny nástroj spomalenia neurodegeneratívných ochoreníí pacientov s Alzheimerom a Parkinsonom, alebo tiež vzdialený monitoring pohybového ústrojenstva a dolných končatín po Traumatologických operáciách ako nástroj efektívnej rehabilitácie a riadenia optimálnej záťaže končatín. Je členom Medzinárodnej asociácie pre telemedicínu a členom vedeckej rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Od roku sa 2015 sa venuje výskumu a vývoju dištančnej medicíny. Je spoluautorom stratégie elektronizáce zdravotníctva v Čechách. V zdravotníckom zariadení, ktoré vedie, sa mu darí plniť stanovené strategické ciele a nemocnicu dostal v rámci krajských nemocníc na špičku čo do technologickej úrovne, kvality zdravotnej starostlivosti ale aj komunikácie a proklientského přístupu. Česká manažérska asociácia mu udelila titul „Manažér roka“.

MUDr. Milan Urbáni, MPH
NÁMESTNÍK RIADITEĽA PRE LIEČEBNO-PREVENTÍVNU STAROSTLIVOSŤ - FNsP F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Zastáva od roku 2015 vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica pozíciu námestníka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť. V Rooseveltovej nemocnici pôsobí tiež ako dermatovenerológ a je zástupcom prednostu Dermatovenerologickej kliniky SZU. Niekoľko rokov bol vo funkcii koordinátora pre činnosť polikliniky a aj námestníkom riaditeľa pre stratégiu, rozvoj a správu NIS. Je členom výboru Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky, členom výkonnej redakčnej rady časopisu DERMA 3. tisícročia a mnohých ďalších. Je dlhodobým zástancom zvyšovania efektívnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti s orientáciou na pacienta za účelom zvyšovania kvality jeho života.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

Je prednostom II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. V Banskej Bystrici založil hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie, ktoré sa špecializuje na transplantácie pečene a obličiek. Je členom významných medzinárodných odborných spoločností – European Association for the Study of the Liver, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov, napríklad v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Získané dlhoročné skúsenosti zúročil v prospech pacientov - vďaka nemu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň, ktoré pomáha pacientom s ochorením pečene a ich rodinám. Je tiež držiteľom ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov SR, o.z. s názvom “Môj lekár”.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
DIABETOLÓG

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a tiež v odbore endokrinológia. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave. Podieľa sa na vedeckej činnosti, je prvým autorom a spoluautorom kníh, vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Od roku 2001 prednáša pre Zväz diabetikov Slovenska. Pôsobí ako odborný garant časopisu DiaZdravie a člen redakčnej rady  Edukačný portál Lekár SDiA, Nové lieky.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA

Vyštudoval Univerzitu Karlovu – Lekársku fakultu v Hradci Králové. Pracoval ako lekár v nemocnici na lôžkovom oddelení. V roku 2010 sa stal riaditeľom trebišovskej nemocnice a o sedem rokov neskôr riaditeľom novopostavenej michalovskej nemocnice. Zažil teda úžasné a zároveň mimoriadne náročné chvíle, kedy spoločne s personálom pripravoval otvorenie prvej nemocnice novej generácie. Veľa ho to naučilo, nikdy na to nezabudne a vždy bude vďačný ľuďom v nemocnici, ako to bravúrne zvládli. Neskôr začínal stavbu nemocnice na Boroch a viedol sieť nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia. Spolu s kolegami pripravil a zaviedol veľa rôznych inovatívnych postupov, ktoré sa stávajú štandardom – plávajúce lôžka, triage, robotické dávkovanie liekov. Pripravili tiež zaujímavé projekty na podporu mladých zdravotníkov, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zlepšenie prostredia v nemocniciach.

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
KARDIOLÓG

MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., vyštudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne. Pôsobil na Internom oddelení Hornické nemocnice Karviná a Kardiochirurgické oddelení FN Ostrava a od roku 2004 pracuje v Kardiocentre Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Pôsobil v Salamon Fakeeh Hospital (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia), absolvoval stáže a kurzy v South Tess Hospital Middlesborough England (1992), University Hospital Seattle USA (1996) a Herzzentrum Bad Oyenhausen v Nemecku (1999). Doktor Januška je členom České kardiologické společnosti.

MUDr. Rastislav Zanovit
VŠEOBECNÝ LEKÁR

MUDr. Rastislav Zanovit absolvoval LF UK v Bratislave. 20 rokov pracuje ako všeobecný lekár v Námestove. Je zakladateľ LEKOR, združenia lekárov Oravy, ktoré sa zameriava na vzdelávanie lekárov a sestier v primárnom kontakte. Ako člen správnej rady Združenia všeobecných lekárov Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na zlepšovaní postavenia a fungovania primárneho kontaktu na Slovensku. Stál pri zrode projektu Tvoja ambulancia.

Ing. Milan Rusko, PhD.
VEDÚCI ODDELENIA ANALÝZY A SYNTÉZY REČI NA ÚSTAVE INFORMATIKY SAV

Ing. Milan Rusko, PhD. je od roku 1993 vedúcim Oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave Informatiky SAV. Jeho oddelenie sa venuje výskumu rečovej komunikácie medzi ľuďmi i medzi človekom a strojom, ako aj metódam automatického spracovania reči. Ich syntetizátory reči implementovali do svojich hlasových služieb niekoľkí slovenskí mobilní operátori a rovnako boli použité v pomôckach pre nevidomých. Spolu s TU Košice oddelenie vyvinulo aj diktačný systém na automatickú transkripciu reči do textu pre súdy a prokuratúry SR, ktorý sa používa dodnes. V rámci medzinárodných projektov sa Milan Rusko venoval aj problematike identifikácie osôb podľa hlasu i detekcie stresu a emócií z hlasu. V ostatnom čase sa sústreďuje na problematiku diagnostiky neurodegeneratívnych ochorení z reči.

PhDr. Zuzana Fabianová, MBA
PREDSEDNÍČKA SEKCIE OŠETROVATEĽSTVA ASOCIÁCIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SR

Pôsobí ako Predsedníčka sekcie ošetrovateľstva Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, generálna manažérka komplexu zariadení a služieb. Je taktiež predsedníčkou Odborných pracovných skupín MZ SR pre tvorbu ŠDTP pre odbory Ošetrovateľstvo a dlhodobú starostlivosť. V roku 2015 získala ocenenie TOP manažérka kvality SR 2015 v kategórii Sektor verejnej správy. PhDr. Fabianová je absolventkou Karlovej univerzity v Prahe a riadi sa mottom: "Existuje a narastá skupina osôb, ktorá potrebuje sesterský um a zručnosti do smrti. Môže to trvať dni, týždne i roky.."

Barbora Korandová
PREVÁDZKOVÁ RIADITEĽKA ULÉKAŘE.CZ

Barbora sa pohybuje v oblasti telemedicíny 9 rokov. Skúsenosti získavala v Írsku, kde viedla projekty ako je napríklad Astma Ireland Helpline alebo National Leaving Certificate Helpline. Od roku 2017 pôsobí v uLékaře.cz, nejúspešnejšom českom telemedicínskom projekte, ktorý už 15 rokov pomáha ľuďom manažovať svoje zdravie prostredníctvom technológie, ľudského prístupu a lekárskej expertízy. Tu strávila 4 roky ako vedúca lekárskych a klientských služieb a v roku 2022 prevzala zodpovednosť za vedenie celkovej prevádzky v roli prevádzkovej riaditeľky.

MUDr. Martin Kucharík, PhD.
PRIMÁR NEUROLÓGIE, CINRE

MUDr. Martin Kucharík, PhD. vyštudoval I. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil na Neurologickej klinike I. lekárskej fakulty Karlovej univerzity, vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe a tiež na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave. Neskôr sa ako neurológ v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave začal špecializovať na cievne ochorenia mozgu. Od novembra 2017 v Bratislave rozvíja s tímom multiodborových špecialistov komplexné neurointervenčné pracovisko – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE). V rámci vedeckého výskumu a doktorandského štúdia sa venuje aj problematike telemedicíny a telehealth - digitalizácii a prenosu dát zo špecifických telesných parametrov a funkcií.