Konferencia bola príspevkom k diskusii o telemedicínskych riešeniach dostupných na Slovensku. Zároveň sa vytvoril priestor pre definovanie ťažiskových bodov rozvoja telemedicíny z hľadiska manažmentu, financovania, legislatívy a najmä z hľadiska poskytovania medicínskej starostlivosti v reálnom prostredí.

Organizátori predpokladajú, že sa im podarilo naformulovať aj výzvu smerovanú centrám tvorby strategických rozhodnutí a dosiahnuť tematizovanie telemedicíny ako jedného z dôležitých smerov rozvoja praktickej medicíny.

Účasť spíkrov bola z oblastí:

  • tvorcovia rozhodnutí z prostredia riadenia zdravotníctva,
  • telemedicínski lídri z nemocničnej aj ambulantnej sféry zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb
  • a všetci tí, ktorých zaujíma budúcnosť zdravotníctva a telemedicíny na Slovensku.
Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC
PROREKTOR SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií a autorom či spoluautorom viac ako 200 publikácií doma a v zahraničí. Praktické zručnosti čerpá zo svojho viac ako 23 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v sektore zdravotníctva. Je členom niekoľkých vedeckých rád univerzít, redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. Venuje sa aj vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu reálnych nákladov spoločnosti na vybrané diagnózy či medicínske oblasti na Slovensku, či nákladovej efektivite vybraných skríningov v oblasti onkológie. Od októbra 2021 do marca 2023 pôsobil na pozícii Štátneho tajomníka MZSR, kde sa venoval príprave, schváleniu a implementácii novely zákona o úhradách liekov (z. 363/2011).

Ing. Ľuboš Petrík
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA GOLDMANN SYSTEMS

Ing. Ľuboš Petrík vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Na rôznych pozíciách v IT sektore pôsobí viac ako 25 rokov. Rozvoju digitalizácie, špeciálne v oblasti zdravotníctva, sa venuje posledných 7 rokov. Aktuálne koordinuje neformálny tím expertov, ktorého cieľom je akcelerácia zavedenia telemedicíny do bežnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

Ing. Jozef Koma, PhD.
ČLEN PREDSTAVENSTVA UNION POISŤOVŇA

Ing. Jozef Koma, PhD. člen predstavenstva Union poisťovne je od 1.1.2023 aj novým riaditeľom sekcie poistenia Union zdravotnej poisťovne. Vyštudoval poistnú matematiku, v oblasti poisťovníctva pôsobí 20 rokov, skúsenosti na pozícii zodpovedného aktuára získal aj v zahraničí. V predošlých rolách v rámci Union poisťovne sa venoval aj riadeniu rizík a vývoju produktov. Je členom Slovenskej spoločnosti aktuárov, kde pôsobí ako predseda Disciplinárnej komisie. Okrem efektívneho riadenia ZP sa zaujíma sa aj o technologické inovácie najmä v oblasti zdravotníctva, udržateľnosti a výpočtovej techniky.

Ing. Miriam Lapuníková, MBA
GENERÁLNA RIADITEĽKA ROOSVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

Miriam Lapuníková je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Odbor verejná ekonomika a správa/manažment zdravotníctva. Po ukončení štúdia krátko pôsobila v zahraničí. Následne sa zamestnala vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kde pracovala najskôr na pozícii referentky učtárne a neskôr ako jej vedúca. V roku 2010 sa stala ekonomickou námestníčkou. Od roku 2014 pôsobí na pozícii štatutárneho orgánu nemocnice. Od toho času sa nemocnica viacnásobne umiestnila na popredných pozíciách v nezávislom hodnotení nemocníc. Pani Ing. Lapuníková , MBA uprednostňuje tímovú prácu a procesné riadenie s orientáciou na pacienta, kde prostredníctvom zavádzania inovácií vidí cestu, ako zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Jakub Rybár
RIADITEĽ AGEL CLINIC

MUDr. Jakub Rybár vyštudoval Lekársku fakultu UK. Pôsobil na Národnom onkologickom ústave a NsP Medissimo a získal špecializáciu z chirurgie. Následne pôsobil postupne ako riaditeľ NsP Medissimo, NsP Novapharm a Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEK Skalica a Rádiologia s.r.o. a ako riaditeľ AGEL Clinic Bratislava. V rámci skupiny AGEL sa podieľa na rozvojových projektoch telemedicíny a robotiky.

Ing. Norbert Schellong, MPH
RIADITEĽ NEMOCNICE HAVÍŘOV

Je riaditeľom Nemocnice Havířov v Moravskosliezskom kraji a pôsobí vo viacerých medzinárodných organizáciách zameraných na vedecko-technický rozvoj. Angažuje sa v projektoch súvisiacich s telemedicínou, podieľa sa na zavedení nových diagnostických metód súvisiacich s aplikáciou telemedicíny. Zameriava sa napr. na monitoring a prevenciu hematoonkologických ochorení, prevenciu fyziologických komorbidít ako efektívny nástroj spomalenia neurodegeneratívných ochoreníí pacientov s Alzheimerom a Parkinsonom, alebo tiež vzdialený monitoring pohybového ústrojenstva a dolných končatín po Traumatologických operáciách ako nástroj efektívnej rehabilitácie a riadenia optimálnej záťaže končatín. Je členom Medzinárodnej asociácie pre telemedicínu a členom vedeckej rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Od roku sa 2015 sa venuje výskumu a vývoju dištančnej medicíny. Je spoluautorom stratégie elektronizáce zdravotníctva v Čechách. V zdravotníckom zariadení, ktoré vedie, sa mu darí plniť stanovené strategické ciele a nemocnicu dostal v rámci krajských nemocníc na špičku čo do technologickej úrovne, kvality zdravotnej starostlivosti ale aj komunikácie a proklientského přístupu. Česká manažérska asociácia mu udelila titul „Manažér roka“.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
PREDNOSTA II. INTERNEJ KLINIKY ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

Je prednostom II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. V Banskej Bystrici založil hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie, ktoré sa špecializuje na transplantácie pečene a obličiek. Je členom významných medzinárodných odborných spoločností – European Association for the Study of the Liver, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov, napríklad v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Získané dlhoročné skúsenosti zúročil v prospech pacientov - vďaka nemu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň, ktoré pomáha pacientom s ochorením pečene a ich rodinám. Je tiež držiteľom ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov SR, o.z. s názvom “Môj lekár”.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
DIABETOLÓG

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a tiež v odbore endokrinológia. Pôsobí v Ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v neštátnom zdravotníckom zariadení JAL, s. r. o., v Trnave. Podieľa sa na vedeckej činnosti, je prvým autorom a spoluautorom kníh, vedeckých publikácií publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Od roku 2001 prednáša pre Zväz diabetikov Slovenska. Pôsobí ako odborný garant časopisu DiaZdravie a člen redakčnej rady  Edukačný portál Lekár SDiA, Nové lieky.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH.
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICÍNA

Vyštudoval Univerzitu Karlovu – Lekársku fakultu v Hradci Králové. Pracoval ako lekár v nemocnici na lôžkovom oddelení. V roku 2010 sa stal riaditeľom trebišovskej nemocnice a o sedem rokov neskôr riaditeľom novopostavenej michalovskej nemocnice. Zažil teda úžasné a zároveň mimoriadne náročné chvíle, kedy spoločne s personálom pripravoval otvorenie prvej nemocnice novej generácie. Veľa ho to naučilo, nikdy na to nezabudne a vždy bude vďačný ľuďom v nemocnici, ako to bravúrne zvládli. Neskôr začínal stavbu nemocnice na Boroch a viedol sieť nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia. Spolu s kolegami pripravil a zaviedol veľa rôznych inovatívnych postupov, ktoré sa stávajú štandardom – plávajúce lôžka, triage, robotické dávkovanie liekov. Pripravili tiež zaujímavé projekty na podporu mladých zdravotníkov, zvyšovanie bezpečnosti pacienta a zlepšenie prostredia v nemocniciach.

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM
PREDNOSTA KLINIKY ONKOHEMATOLÓGIE LFUK a NOÚ

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM, je prednostom Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ od jej vzniku v roku 2015. Ukončil štúdium na LFUK v roku 1991 a následne atestoval z internej medicíny a klinickej onkológie. Venuje sa liečbe pacientov s hematologickými malignitami, najmä s malígnymi lymfómami a problematike infekcií u onkologických pacientov. So svojim tímom zaviedli viaceré inovatívne spôsoby liečby pre slovenských pacientov, na pracovisku koordinuje klinický výskum. Akademicky spolupracuje s Biomedicínskym centrom SAV, s Translačnou jednotkou NOÚ na viacerých projektoch. Je aktívnym členom viacerých odborných spoločností doma i v zahraničí, ako aj členom redakcií a redakčných rád odborných časopisov. Je autorom alebo spoluautorom vyše 250 publikácií a predniesol vyše 150 odborných prezentácií doma i v zahraničí.

MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
PRIMÁRKA ODDELENIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY NOÚ

MUDr. Andrea Letanovská, PhD., primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného onkologického ústavu. V minulosti pracovala ako lekárka v záchrannej službe, viedla Operačné stredisko ZZS a je spoluzakladateľkou organizácie LEAF.

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
KARDIOLÓG A PREZIDENTKA SLOVENSKEJ HYPERTENZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Je kardiológ, pracuje na Kardiologickej klinike LFUK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Jej hlavným expertným zameraním je diagnostika a manažment srdcového zlyhávania, artériovej hypertenzie, arytmií. Je prezidentkou Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Sústreďuje sa na zlepšenie manažmentu artériovej hypertenzie na Slovensku.

Doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
RIADITEĽ STREDISKA PRE PROJEKTY A SPOLUPRÁCU S PRAXOU FEI STU

Doc. Ing. Martin Donoval, PhD. je koordinátorom výskumných projektov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pôsobí ako riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou. V oblasti výskumu a inovácií je zameraný na oblasť rozvoja bioelektronických riešení a systémov v oblasti telemedicíny, v ktorej vedie výskumnú skupinu, zameranú na rozvoj hardvérových riešení a analytických nástrojov pomocou strojového učenia za využitia UNS. S viac ako 15 ročnými skúsenosťami s projektami VaI sa intenzívne zameriava na rozvoj transferu univerzitných výsledkov do praxe a prepojeniu akademického prostredia s priemyslom.

JUDr. Pavel Nechala, PhD.
ADVOKÁT

Od roku 2005 pôsobí v advokácii. Má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností a duševného vlastníctva. Primárne sa venuje problematike compliance, ochrany osobných údajov, právu informačných technológii a hospodárskej súťaži. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch a prednáša na prestížných slovenských konferenciach (ITAPA, TA3 Právnická konferencia, eFocus a ďalšie), zapája sa aj do prípravy legislatívnych zmien.

MUDr. Ingrid Dúbravová
RIADITEĽKA REVÍZNYCH A ZDRAVOTNÝCH ČINNOSTÍ UNION POISŤOVŇA

MUDr. Ingrid Dúbravová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, odbor všeobecné lekárstvo. Atestáciu získala v odbore pediatria a neskôr aj v odbore revízne lekárstvo. V bratislavskej Univerzitnej nemocnici pôsobila ako sekundárna lekárka na Novorodeneckom oddelení gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Od roku 2007 pracuje ako revízna lekárka v spoločnosti Union Zdravotná poisťovňa, a.s., v súčasnosti na pozícii senior riaditeľky revíznych a zdravotných činností. Pôsobí ako člen Komisie pre štandardné terapeutické a liečebné postupy, a tiež ako člen výboru Spoločnosti revízneho lekárstva SLS.

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
PROREKTOR TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

Venuje sa pedagogickému procesu a vedeckovýskumnej činnosti. ktorá je zameraná na medicínsku aditívnu výrobu a implantáty a implantológiu, ktorá predstavuje mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky pre aditívnu výrobu poréznych implantátov na mieru technológiou priameho laserového sinterovania kovového prášku zo zliatiny titánu. Absolvoval viaceré odborné stáže, okrem iného na Univerzite v Gente v Belgicku (2002), v Bialystoku v Poľsku (2006) a UIC v Chicagu v USA (2006). Výsledky vedeckovýskumnej činnosti publikuje v indexovaných zahraničných databázach WoS a SCOPUS a v roku 2016 získal ocenenie za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe.

Mgr. Iveta Babjaková
RIADITEĽKA VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA V B. BYSTRICI

Vyštudovala Univerzitu Komenského, odbor psychológia v manažmente (2002) a odbor sociálna práca a celý život pracuje ako manažérka. Od roku 2020 nastúpila na post riaditeľky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, tu zavádza mnohé inovácie do ponuky služieb, ako napríklad uvedenie prvého bibliomatu na Slovensku alebo možnosť platby cez platobnú bránu. Modernizuje knižnicu aj zvnútra, v roku 2022 ako prvá knižnica na Slovensku implementovala do praxe systém Google workspace. Pod jej vedením sa knižnica mení na moderné miesto neformálneho vzdelávania a komunitného stretávania.

MUDr. Želmíra Daňová
LEKÁR SO ŠPECIALIZÁCIOU INTERNÁ MEDICIÍNA

MUDr. Želmíra Daňová vyštudovala Lekársku fakulte na Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila s cenou ministra školstva. Má dve atestácie z vnútorného lekárstva. Pracovala na internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučovala študentov internú medicínu a súčasne pracovala na internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava. Ďalej na Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej  práce sv.  Alžbety,  n.o., Bratislava. a v súčasnosti pracuje na internej ambulancii v nemocnici Nemocničná a.s., Malacky.

MUDr. Ing. René Molnár
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB

MUDr. Ing René Molnár vyštudoval na Masarykovej Univerzite v Brne aj Podnikovú ekonomiku a manažment, ako aj Všeobecné lekárstvo, súčasne sú štúdiom Manažmentu v zdravotníctve na Univerzite Tomáše Bati. V súčasnosti pôsobí ako odborný zamestnanec vo výskume na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a lekár v špecializačnej príprave v Národnom ústave srdcových a cievných chorôb. Vo svojom výskume sa zaoberá telemedicínou a barierami jej akceptácie.

MUDr. Peter Bluska
VEDÚCI LEKÁR AGEL RÁDIOLÓGIE

MUDr. Peter Bluska vyštudoval Lekársku fakultu UK, popri štúdiu absolvoval aj dva semestre fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Atestáciu v odbore rádiológia získal po 6 rokoch práce lekára v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v r. 2011. Od toho roku pôsobí na CT a MR pracovisku AGEL Rádiológie, kde aktuálne vykonáva funkciu vedúceho lekára. Posledné obdobie sa venuje zefektívňovaniu workflow lekárov a tiež vytváraniu medicínskych datasetov pre potreby trénovania neurónových sietí. V oblasti umelej inteligencie spolupracuje s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK.